• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

25360 hồ sơ

Đã xử lý

24598 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

3236

Hồ sơ đã xử lý

3097

99.5 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

3162

Hồ sơ đã xử lý

2861

99.5 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

2983

Hồ sơ đã xử lý

2896

99.7 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3567

Hồ sơ đã xử lý

3497

99.6 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

2590

Hồ sơ đã xử lý

2370

98.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

49

Hồ sơ đã xử lý

32

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Kỳ Anh 1008 4141 4164 38 99.10% 290 6 588 63
UBND Xã Kỳ Bắc 2 782 774 4 99.49% 0 6 0 0
UBND Xã Kỳ Châu 1 531 524 0 100.00% 8 0 0 0
UBND Xã Kỳ Đồng 1 1135 1120 13 98.85% 1 0 1 1
UBND Xã Kỳ Giang 1 1096 1096 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Hải 0 483 480 2 99.59% 0 0 1 0
UBND Xã Kỳ Khang 3 1443 1420 13 99.09% 10 3 0 0
UBND Xã Kỳ Lạc 0 222 212 9 95.93% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Phong 0 1106 1097 9 99.19% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Phú 0 1639 1635 0 100.00% 0 0 0 4
UBND Xã Kỳ Sơn 6 3260 3257 7 99.79% 0 0 0 2
UBND Xã Kỳ Tân 0 589 588 1 99.83% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Tây 0 936 926 9 99.04% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Thọ 1 456 441 8 98.22% 8 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thư 0 476 474 2 99.58% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thượng 0 975 973 1 99.90% 0 1 0 0
UBND Xã Kỳ Tiến 0 1097 1096 1 99.91% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Trung 0 539 535 0 100.00% 2 0 0 2
UBND Xã Kỳ Văn 0 1217 1217 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Xuân 0 1690 1661 4 99.76% 25 0 0 0
UBND Xã Lâm Hợp 3 1547 1539 3 99.81% 7 1 0 0
-- Tổng -- 1026 25360 25229 124 99.51% 351 17 590 75
Top