• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

15946 hồ sơ

Đã xử lý

15253 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1672

Hồ sơ đã xử lý

1765

99.6 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2161

Hồ sơ đã xử lý

1956

99.8 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

2616

Hồ sơ đã xử lý

2728

99.6 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

3324

Hồ sơ đã xử lý

3110

97.4 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

3242

Hồ sơ đã xử lý

3097

99.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

2931

Hồ sơ đã xử lý

2787

98.5 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Kỳ Anh 1008 2688 2518 119 95.49% 239 0 784 36
UBND Xã Kỳ Bắc 2 532 529 2 99.62% 0 3 0 0
UBND Xã Kỳ Châu 1 250 251 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Đồng 1 782 768 12 98.46% 2 0 0 1
UBND Xã Kỳ Giang 1 655 655 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Hải 0 284 282 2 99.30% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Khang 3 992 976 9 99.09% 7 3 0 0
UBND Xã Kỳ Lạc 0 143 135 6 95.74% 1 0 0 1
UBND Xã Kỳ Phong 0 899 889 7 99.22% 3 0 0 0
UBND Xã Kỳ Phú 0 1115 1114 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Sơn 6 1908 1908 5 99.74% 1 0 0 0
UBND Xã Kỳ Tân 0 378 377 1 99.74% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Tây 0 612 603 9 98.53% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thọ 1 258 251 8 96.91% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thư 0 242 241 1 99.59% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thượng 0 494 490 1 99.80% 3 0 0 0
UBND Xã Kỳ Tiến 0 624 623 1 99.84% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Trung 0 235 233 0 100.00% 1 0 0 1
UBND Xã Kỳ Văn 0 705 705 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Xuân 0 1098 1098 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Lâm Hợp 3 1052 1046 2 99.81% 6 1 0 0
-- Tổng -- 1026 15946 15692 185 98.83% 263 7 784 41
Top