ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Kỳ Anh 1008 3410 3188 143 95.71% 475 0 567 45
UBND Xã Kỳ Bắc 2 659 654 2 99.70% 1 4 0 0
UBND Xã Kỳ Châu 1 375 375 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Xã Kỳ Đồng 1 927 914 13 98.60% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Giang 1 855 855 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Hải 0 379 377 2 99.47% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Khang 3 1207 1196 10 99.17% 0 4 0 0
UBND Xã Kỳ Lạc 0 180 172 7 96.09% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Phong 0 1001 988 7 99.30% 5 1 0 0
UBND Xã Kỳ Phú 0 1263 1262 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Sơn 6 2535 2536 5 99.80% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Tân 0 440 439 1 99.77% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Tây 0 774 765 9 98.84% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thọ 1 339 332 8 97.65% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thư 0 326 325 1 99.69% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Thượng 0 724 723 1 99.86% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Tiến 0 829 828 1 99.88% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Trung 0 421 419 0 100.00% 1 0 0 1
UBND Xã Kỳ Văn 0 905 905 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Xuân 0 1365 1361 4 99.71% 0 0 0 0
UBND Xã Lâm Hợp 3 1244 1217 3 99.75% 26 1 0 0
-- Tổng -- 1026 20158 19831 217 98.92% 509 10 567 50
Top